Beste reiziger,

Werkwijze

 1. Je vult het aanvraagformulier voor de reis van keuze in.
 2. Ontdek Galicië bevestigt binnen 2 werkdagen de ontvangt en stelt eventueel vragen omtrent je wensen.
 3. Je ontvangt binnen 5 werkdagen een reisvoorstel.
 4. We bespreken eventuele wijzigingen in het reisvoorstel.
 5. Je stuurt per email je accoord waarna je van ons per email de factuur ontvangt.
 6. Je maakt de aanbetaling van 40% van de reissom over, binnen 2 werkdagen na ontvangst van de factuur.
 7. Het restantbedrag dient 4 weken voor vertrek voldaan te zijn.
 8. Je ontvangt uiterlijk 2 weken voor vertrek de benodigde reisbescheiden.
 9. Wanneer de reservering korter dan 4 weken voor vertrek plaatsvindt dient het totaalbedrag direct te worden voldaan.

Artikel 1. Reservering

1.1. Een reservering is bindend op het moment dat het aanbod van Ontdek Galicië aanvaardt wordt door de reiziger en middels een geaccordeerd reisvoorstel en de aanbetaling van 40% van de reissom door Ontdek Galicië ontvangen is.

1.2.  Geldt de aanmelding een aantal reizigers die tezamen als een groep moeten of kunnen worden aangemerkt, dan is de reiziger verplicht daarvan meteen en nadrukkelijk melding te maken, met mededeling van alle omstandigheden die de uitvoering van de reisovereenkomst mede kunnen bepalen (prijs, kamerindeling etc.)

1.3. De reiziger is hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van alle verplichtingen, die uit de aanmelding en de reisovereenkomst voortvloeien.

1.4. De door Ontdek Galicië toe te sturen facturen gelden als een bevestiging van de reservering door Ontdek Galicië.

1.5. In geval een reis is volgeboekt, krijgt de reiziger daarvan zo spoedig mogelijk bericht, in elk geval binnen 7 werkdagen na ontvangst van het aanvraagformulier.

Artikel 2: Betaling

2.1. Voor alle betalingen aan Ontdek Galicië ontvangt de reiziger per email een factuur.

2.2.  De eerste betaling bedraagt 40% van de reissom met een minimum van 75,- euro.

 • Deze betaling dient binnen 2 werkdagen na datum factuur te worden voldaan.
 • Op de factuur staat vermeld wanneer de restantbetaling dient te worden voldaan.
 • De volledige reissom dient altijd vier weken voor de vertrekdatum te zijn voldaan. Bij reservering binnen vier weken voor vertrek dient de reissom onmiddellijk en volledig voldaan te worden.
 • Bij niet tijdige betaling kan na herinnering de reisovereenkomst door Ontdek Galicië worden geannuleerd.
 • In dit geval worden reeds betaalde bedragen gerestitueerd na aftrek van door Ontdek Galicië gemaakte kosten en met verrekening van in artikel 5.2 genoemde bedragen en onder toepassing van de bepalingen in artikel 8.

Art. 3. Reissom, reisduur en programma

3.1. De aangegeven reissommen zijn per persoon,  tenzij anders is aangegeven. De reissom is inclusief de voorzieningen zoals aangegeven in het progamma. Het betreft een vanaf-prijs die is gebaseerd op prijzen in het laagseizoen. In het hoogseizoen dien je rekening te houden met een prijsstijging vanaf € 70 p.p. afhankelijk van de accommodatie.

3.2. De gepubliceerde reissom is gebaseerd op bedragen en belastingen zoals deze Ontdek Galicië bekend waren op de dag van publicatie.

3.3. Na tijdige betaling van de reissom zal Ontdek Galicië gedurende het tijdvak vanaf 4 weken voor de dag van vertrek de reissom niet wijzigen.  Wijzigingen in de reeds gecommuniceerde en door de klant geaccordeerde reissom worden in overleg doorgevoerd. Uitsluitend in geval van extreme verhoging van de afgenomen producten kan Ontdek Galicië tot 20 dagen voor vertrek van deze bepaling afwijken.

3.4. Indien de totale reissom niet tijdig is voldaan behoudt Ontdek Galicië zich het recht voor om tot 20 dagen voor aanvang van de reis de reissom te verhogen in verband met eventuele wijzigingen in kosten, verschuldigde heffingen en belastingen.

3.5. De reiziger behoudt het recht een verhoging van de reissom als bedoeld in artikel 3.2 en 3.4 af te wijzen. Hij/zij moet van dit recht gebruik maken binnen 3 werkdagen na ontvangst van de mededeling van de verhoging. Indien de reiziger de gecommuniceerde verhoging van de reissom afwijst, heeft Ontdek Galicië het recht de overeenkomst op te zeggen.

3.6.  Indien de reisduur in het reisprogramma is vermeld in dagen, zijn de dagen van vertrek en aankomst als hele dagen gerekend.

3.7. Ontdek Galicië behoudt zich het recht voor om een reisprogramma in bijzondere omstandigheden te wijzigen.

Art. 4. Verzekeringen

Een gedegen reis- en annuleringsverzekering is een must. Daarom stelt Ontdek Galicië voor al haar reizen het afsluiten van een reis -en/of annuleringsverzekering verplicht.

Art. 5. Annulering door de reiziger

5.1. Alleen annuleringen die per email door Ontdek Galicië ontvangen zijn, worden beschouwd als zodanig.

5.2. Bij annulering van een reisovereenkomst door de reiziger worden de volgende bedragen in rekening gebracht:

Accommodaties:
A: tot 56 dagen voor vertrek 10% van de reissom (met een minimum van € 75).
B: van 56 tot 28 dagen voor vertrek 25% van de reissom.
C: van 28 tot 14 dagen voor vertrek 50% van de reissom.
D: van 14 dagen tot 7 dagen voor vertrek 75% van de reissom.
E: minder dan 7 dagen voor vertrek 100% van de reissom.

5.3. Camperhuur

A: tot 30 dagen voor aanvang van de camperhuur 50% van de huurprijs.
B: van 16 tot 30 dagen voor aanvang van de camperhuur 80% van de huurprijs.
C: minder dan 16 dagen voor aanvang van de camperhuur 100% van de huurprijs.

5.4. Annuleringen excursies en/of activiteiten

Bij annuleringen van excursies en/of activiteiten gelden de voorwaarden zoals omschreven in artikel 5.2. onder hotelaccommodaties.

5.5. Annulering cursus Spaans
A. Tot 30 dagen voor aanvang van de cursus 50% van het totaalbedrag van cursus, huisvesting en administratiekosten.
B. Van 15 tot 29 dagen voor aanvang van de cursus 80% van het totaalbedrag van cursus en huisvesting en administratiekosten.
C. Vanaf 15 dagen voor aanvang van de cursus 100% van het totaalbedrag van cursus, huisvesting en administratiekosten.
D. Bij cursusonderbreking zonder opgave van reden wordt er geen restitutie verleend.

5.6. Annulering Taalreis Santiago de Compostela
A. Tot 30 dagen voor aanvang van de taalreis, 50% van de reissom en € 50 annuleringskosten per persoon.
B. Van 30 tot 15 dagen voor aanvang van de taalreis: 70% van de reissom.
C. Van 14 tot 7 dagen voor aanvang van de taalreis: 100% van de reissom.
D. Minder dan 7 dagen voor aanvang van de taalreis: geen restitutie mogelijk.

5.7. Annulering huur Zeilboot
A: tot 56 dagen voor vertrek 10% van de reissom (met een minimum van € 75).
B: van 56 tot 31 dagen voor vertrek 50% van de reissom.
C: minder dan 31 dagen voor vertrek 100% van de reissom.

Art. 6. Documenten

6.1.  De reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in bezit te zijn van de geldige documenten, zoals een paspoort en/of rijbewijs

6.2. Indien de reiziger de reis niet of niet geheel kan maken wegens het gemis en/of afwijkingen van/in documenten, komen alle eventuele daaruit volgende gevolgen voor rekening van de reiziger.

6.3. Reizigers met een niet-Nederlandse nationaliteit dienen zelf voor de benodigde documenten te zorgen, zoals bepaald in artikel 6.1. en 6.2.

Art. 7. Reisbescheiden

 • De benodigde informatie om de reis te kunnen aanvangen wordt maximaal 1 week voor aankomstdatum op de eerste bestemming en mits het totaalbedrag voldaan is per post en online ontvangen.
 • Betreft het een boeking die binnen een maand voor aankomstdatum is gemaakt wordt deze info alleen online (per email) ontvangen.
 • Per reservering van maximaal 4 personen wordt er 1 roadbook verstuurd. De kosten voor een extra roadbook zijn €  25,00.

Art. 8 Wijzigingen door de opdrachtgever/reiziger

8.1. Tot 28 dagen voor vertrek kan de reiziger wijzigingen in de reisovereenkomst verzoeken. Ontdek Galicië voert de wijzigingen zo mogelijk door, onder voorwaarde dat:
– de reiziger de nieuwe reissom voldoet
– de reiziger een bedrag ad € 30 voldoet, zijnde wijzingskosten
Wanneer er een andere persoon dan eerder aangemeld reist, wordt dit ook als een wijziging gezien.

8.2. Afwijzing van een wijziging wordt door Ontdek Galicië onderbouwd met daarvoor geldende redenen.

8.3. Vanaf 28 dagen voor de dag van vertrek zal wijziging in het algemeen niet meer mogelijk zijn.

8.4. Wordt een verzoek tot wijziging, ondanks afwijzing, gehandhaafd, dan geldt dit als een annulering van de reisovereenkomst en zullen de annuleringsbepalingen van toepassing zijn.

Art. 9 Annulering en wijziging door Ontdek Galicië

9.1. Alleen gewichtige omstandigheden geven Ontdek Galicië het recht de reis te annuleren of daarin wijzigingen aan te brengen.

9.2. Met gewichtige omstandigheden worden bedoeld omstandigheden van zodanige aard, dat gebondenheid van Ontdek Galicië aan de reisovereenkomst redelijkerwijs niet kan worden verwacht, danwel het minimale aantal deelnemers voor de taalreis naar Santiago de Compostela niet voldoende is.

9.3.  Ontdek Galicië is verplicht tot onverwijlde kennisgeving van de annulering en/of wijziging met opgaaf van redenen aan de reiziger. In geen der gevallen, bedoeld in artikel 9.2. heeft de reiziger enig recht op restitutie, behoudens in geval van verwijtbare tekortkoming van Ontdek Galicië.

9.4. Bij onvoldoende deelname aan de Taalreis heeft Ontdek Galicië het recht de betreffende reis te annuleren, zonder hiervoor een schadevergoeding schuldig te zijn. Ontdek Galicië verplicht zich de deelnemer uiterlijk 4 weken voor vertrek hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen en een vervangend programma voor te stellen. De deelnemer heeft het recht het vervangende programma af te wijzen. Reeds betaalde bedragen zullen dan direct worden gerestitueerd.

Niet vergoed worden kosten die door de deelnemer zijn gemaakt voor diensten die buiten de reissom vallen zoals inentingen, visa, aanschaf materiaal, verzekeringen en indien niet bij de reissom inbegrepen vervoerskosten, te weten; vlieg- trein- en bustickets, accommodatie, e.d.

Wanneer een excursie/activiteit door metereologische omstandigheden geen doorgang kan vinden heeft Ontdek Galicië het recht de betreffende excursie/activiteit te annuleren. Ontdek Galicië verplicht zich de deelnemer een vervangende excursie/activiteit voor te stellen. De deelnemer heeft het recht de vervangende excursie/activiteit af te wijzen. Reeds betaalde bedragen zullen dan worden gerestitueerd met uizondering van de bepaling in artikel 5.4.

9.5.  Annulering voor de aanvang van de reis.

I. Door kennisgeving van annulering geldt de reisovereenkomst als ontbonden. Ontdek Galicië zal waar mogelijk een alternatief voorstellen. Wanneer het alternatief met een hoger dan afgesproken bedrag gepaard gaat heeft de reiziger het recht dit te weigeren. In dit geval wordt het reeds voldane bedrag in zijn geheel gerestitueerd.

II. Ontdek Galicië behoudt zich het recht voor om de reis bij onvoldoende deelname tot uiterlijk 21 dagen voor vertrek te annuleren. In dit geval zal Ontdek Galicië waar mogelijk een alternatief bieden, zich bindend aan de bepalingen in I.

9.6.  Annulering tijdens de reis.
Indien in art. lid2 gestelde omstandigheden zich tijdens de reis voordoen, is Ontdek Galicië gerechtigd de reisovereenkomst voor de verdere reis te annuleren. Ontdek Galicië is dan verplicht voor de reiziger de terugreis naar Nederland te regelen en de overigens nadelige gevolgen voor de reiziger zoveel mogelijk te beperken. Indien Ontdek Galicië zich door deze annulering kosten die in de reissom zijn inbegrepen bespaart, heeft de reiziger voor zijn/haar deel recht op het bedrag van die besparing.

9.7. Wijziging in tijden.
I. De reis wordt geacht te zijn aangevangen op het moment van de aanvangsdatum, zoals overeengekomen in het reisplan.
II. In geval van onvoorziene verlenging van de reisduur is Ontdek Galicië verplicht voor zijn rekening zorg te dragen voor de verlenging van het verblijf in de overeengekomen (of zoveel mogelijk gelijkwaardige) accommodatie en verzorging, waarbij onverminderd de bepalingen van deze voorwaarden van toepassing zijn.
III. In geval van een verkorting van de reisduur is Ontdek Galicië verplicht tot restitutie van het bedrag dat opgenomen was voor kosten aan hotels, bussen etc. voor de reiziger.

9.8. Wijziging in accommodatie.
I. In geval van wijziging in verblijfsaccommodatie anders dan door overboeking dient Ontdek Galicië, indien mogelijk, de reiziger daar over per ommegaande te informeren.
II. Bij rondreizen met verblijf in meer dan één accommodatie, is Ontdek Galicië gerechtigd accommodatie te wijzigen, onder de verplichting om voor vervangende, gelijkwaardige accommodatie te zorgen.

Art. 10 Aansprakelijkheid Ontdek Galicië

10.1. Ontdek Galicië is nooit aansprakelijk voor schaden of omstandigheden die buiten zijn macht vallen, zoals stakingen, diefstal, slecht weer of andere situaties van overmacht die van invloed kunnen zijn op een correcte uitvoering van de reis. Alsmede voor schaden, die de reiziger mocht lijden in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf.

10.2. Ontdek Galicië kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van verlies, schade, diefstal, kwetsing of ongeval aan goederen of personen.

10.3. Ontdek Galicië is niet aansprakelijk voor drukfouten en/of kennelijke vergissingen in de reisbescheiden of op de website.

10.4. Ontdek Galicië is niet aansprakelijk voor wijzigingen in openingstijden van establissementen ter plekke.

Art. 11 Aansprakelijkheid van de reiziger

11.1. De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Ontdek Galicië ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door zijn/haar ongeoorloofd gedrag, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.

11.2. De reiziger die hinder/last oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door Ontdek Galicië van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger. 

Artikel 12: Rente en incasso

De reiziger die niet tijdig aan een betalingsverplichting jegens Ontdek Galicië heeft voldaan, is over het nog te betalen bedrag een rente verschuldigd van 1% over iedere maand of gedeelte van de maand der vertraging. Eventuele incassokosten worden verhaald op de reiziger.

Art. 13 Klachten

13.1. Eventuele klachten over de uitvoering van de reisovereenkomst dienen door de reiziger ter plaatse aan Ontdek Galicië  te worden gemeld.

13.2. De klacht dient schriftelijk kenbaar gemaakt te worden via een email of whatsapp. Als de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, dient de reiziger dit twee weken na thuiskomst schriftelijk aan Ontdek Galicië te melden. Alleen de op deze wijze ingediende klachten zullen met de grootste zorg behandeld worden en zo spoedig mogelijk worden afgehandeld.

13.3. Het zelfstandig betrekken van een andere accommodatie dan aangeboden door Ontdek Galicië doet alle recht op restititie of compensatie vervallen.

13.4. Het zelfstandig voortijdig verlaten van een accommodatie geaccordeerd in het reisplan, doet alle recht op restitutie of compensatie vervallen.

13.5. De reiziger die geen gebruik wenst te maken van de in lid 1. genoemde procedure heeft het recht zich tot de bevoegde rechter te wenden. Dit recht vervalt een jaar na afloop van de reis (of, indien de reis geen doorgang heeft gevonden, een jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum).

13.6. Op alle geschillen tussen Ontdek Galicië en de reiziger is het Spaans recht van toepassing.

13.7. Ontdek Galicië kan nooit aansprakelijk worden gehouden voor een bedrag hoger dan de volledige reissom.

13.8. De reiziger die doordat hij/zij zich onwel voelt of die om andere redenen tijdelijk niet aan het programma deel kan nemen, heeft geen recht op vergoeding van gemiste zaken.

Art. 14 Acceptatie

De reiziger accepteert door inschrijving de voorwaarden en bepalingen.

Ontdek Galicië